Profil zaufany w większości kontaktów z administracją publiczną zastępuje bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Profil zaufany nie zastępuje takiego podpisu np. przy podpisywaniu umów cywilno-prawnych lub w innych sytuacjach, w których przepis szczegółowy wymaga innego sposobu uwierzytelnienia.

Zakładanie profilu zaufanego – pierwsze kroki

Czym jest profil zaufany?

 Profil zaufany to zestaw danych w postaci elektronicznej podpisanych przez osobę potwierdzającą, oraz jednoznacznie identyfikujących osobę posiadającą konto na ePUAP. Zakładając konto na ePUAP tworzony jest profil użytkownika, który po złożeniu wniosku i potwierdzeniu w Punkcie Potwierdzania staje się profilem zaufanym. Użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi profilu zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Zmiana danych profilu zaufanego przez użytkownika powoduje jego unieważnienie.