Jako serwis komputerowy prowadzimy skup starego sprzętu komputerowego, biurowego. Oferujemy także możliwość wyczyszczenia nośników danych za pomocą oryginalnego licencjonowanego i przeznaczonego tylko i wyłącznie do tych celów oprogramowania.

Poniżej kilka przydatnych informacji na ten temat, które mogą wyjaśnić istotę tych czynności.

Cennik kasowanie odzyskiwanie danych
Nazwa usługiCena
Czas
godzin / dni roboczych
Odzyskiwanie danych z kart pamięci 100-2001 – 3 dni
Odzyskiwanie danych z pendrive’ów, rejestratorów dźwięku (dyktafonów) itp.150-15003 – 10 dni
Programowe usunięcie danych z dysków ATA, SSD, SATA, SAS, SCSI – jednoprzebiegowe1001 dni
Każdy kolejny przebieg kasowania programowego351 dni
Usunięcie danych z dysku twardego (nie dotyczy SSD) impulsem elektromagnetycznym 501 dni
Fizyczne zniszczenie nośnika po kasowaniu programowym1001 dni
Wystawienie certyfikatu do usługi 100
Tryb ekspresowy+ 400do 24 h

Odzyskiwanie danych

(ang. data recovery) – proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzaniu fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych. W profesjonalnych laboratoriach, specjaliści są w stanie odzyskać dane utracone nawet w najcięższych przypadkach, jak pożar czy powódź. W chwili obecnej odzyskiwanie danych stało się jedną z wielu specjalności informatyki. Wymaga wiedzy z zakresu elektroniki, robotyki i automatyki, fizyki, programowania, oraz szeroko pojętych metod przechowywania danych: systemy bazodanowe, systemy plików i kryptologii.

Średnia skuteczność odzyskiwania danych na całym świecie w najlepszych laboratoriach wynosi 76%.

Utrata danych może nastąpić na skutek uszkodzeń logicznych – tzw. programowych lub uszkodzeń fizycznych (sprzętowych) samego nośnika.

Kasowanie danych

Czynność usuwania zawartości nośnika komputerowego w sposób, który utrudnia lub uniemożliwia ich późniejsze odtworzenie osobom trzecim (porównaj: usuwanie pliku). Stosowane m.in. przy likwidacji nośników archiwalnych i złomowaniu sprzętu komputerowego.

Istnieją dwie podstawowe metody usuwania danych: programowa i sprzętowa.

Kasowanie programowe

Polega na całkowitym wymazaniu wskazanych danych na nośniku poprzez ich jednokrotne nadpisanie dowolnym wzorem (zazwyczaj to jest tak zwany zero fill, zerowanie). Nośnik po takiej operacji można wykorzystać ponownie.

Badania pokazały, że wbrew powszechnym opiniom odzyskanie danych po ich nawet jednokrotnym nadpisaniu jest niemożliwe.

Kasowanie sprzętowe

Polega na usunięciu zapisanych danych z wykorzystaniem prostych procesów fizycznych (wliczając w to zniszczenie nośnika). W przypadku dysków twardych i innych nośników magnetycznych, może odbyć się z wykorzystaniem silnego pola magnetycznego.

Ponowne wykorzystanie medium może być niemożliwe lub utrudnione.

Źródło: Wikipedia

Artykuły: Kasowanie danych

Odzyskiwanie danych


Elektrośmieci Stary lub zużyty sprzęt komputerowy, biurowy itp

Samorządowa jednostka budżetowa ma na stanie kilka ponaddziesięcioletnich zestawów komputerowych, które są już popsute i zajmują miejsce w magazynie lub jeszcze działają, lecz kwalifikują się do wymiany na nowsze. Czy w sprawie zagospodarowania tych komputerów jednostka powinna uzyskać jakąś opinię serwisu komputerowego, a jeśli tak, to czy może ją wydać każdy serwis?

W samorządowych jednostkach budżetowych właściwy sposób postępowania odnośnie do ustalenia sposobu zagospodarowania zbędnych i zużytych środków trwałych powinien być określony w dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady prowadzenia gospodarki i ewidencji środków trwałych, wydawanej przez kierowników tych jednostek w ramach ustalania procedur wykonywania kontroli zarządczej (art. 53 ust. 1 oraz art. 68 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; dalej: uofp) z uwzględnieniem ewentualnych wytycznych określonych przez właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego (np. w przypadku gmin – określenie zasad zarządu mieniem komunalnym należy do kompetencji rady gminy – art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; dalej: ustawa o samorządzie gminnym). Przy ustalaniu tych zasad jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego na ogół wzorują się na rozwiązaniach obowiązujących w państwowych jednostkach budżetowych wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, oczywiście po odpowiednim dostosowaniu ich do potrzeb danej jednostki.

Przy ustalaniu zasad zagospodarowania składników majątkowych zbędnych z punktu widzenia samorządowej jednostki organizacyjnej należy mieć na uwadze nadrzędne zasady wynikające z:

– art. 68 uofp wymagającego, aby zadania jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych były realizowane w sposób efektywny i oszczędny, przy zapewnieniu ochrony powierzonych im zasobów,

– art. 50 ustawy o samorządzie gminnym (odpowiednio do typu jednostki także art. 50 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym) stanowiącego, że obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym (odpowiednio także powiatowym) jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Biorąc pod uwagę te uregulowania, kierownicy samorządowych jednostek organizacyjnych powinni zapewnić, aby użytkowane przez ich jednostki składniki mienia były:

– wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem do realizacji zadań statutowych jednostki,

– chronione przed zniszczeniem lub utratą,

– utrzymywane w stanie niepogorszonym (z uwzględnieniem normalnego zużycia).

W ramach tych ogólnych zasad decyzje w sprawie zagospodarowania składników majątkowych, które są zbędne z punku widzenia jednostki, powinny być podejmowane w sposób racjonalny i oszczędny.

Zasady racjonalnego i oszczędnego gospodarowania zbędnymi środkami trwałymi samorządowych jednostek budżetowych

1. Wyzbywanie się środków trwałych, które nie są i z różnych względów nie mogą być wykorzystywane w działalności jednostki ani w chwili obecnej ani w przyszłości, co wpływa na redukcję kosztów związanych z ich utrzymywaniem w stanie niepogorszonym i przechowywaniem.

2. Wymiana na nowsze środków trwałych, których koszty utrzymania i eksploatacji na skutek zużycia fizycznego bądź moralnego są nieopłacalne ekonomicznie.

3. Wybór w pierwszej kolejności takich sposobów zagospodarowania zbędnych środków trwałych, które przysporzą dochodów jednostce samorządu terytorialnego (sprzedaż w drodze przetargowej, sprzedaż bezprzetargowa) bądź nie spowodują uszczuplenia jej stanu majątkowego (np. likwidacja fizyczna środka trwałego z wykorzystaniem jego części składowych jako części zamiennych do środków trwałych nadal eksploatowanych w jednostce, nieodpłatne przekazanie składnika majątkowego do innej jednostki organizacyjnej macierzystej jednostki samorządu terytorialnego).

4. Stosowanie fizycznej likwidacji środka trwałego dopiero w ostateczności – po stwierdzeniu, że jest całkowicie zniszczony lub niezdatny do eksploatacji ze względów technologicznych, a jego naprawa bądź unowocześnienie są niemożliwe lub nieopłacalne i nie można go zagospodarować poprzez sprzedaż bądź przekazanie innej jednostce.

PRZEPISY PRAWA

Sprzęt komputerowy, który: wymieniasz, utylizujesz, wyprzedajesz, naprawiasz w serwisie zewnętrznym (np. gwarancyjnie), przekazujesz jednostkom podległym należy poddać procesowi kasowania danych.

Firmy i instytucje są zobowiązane do trwałego kasowania danych na podstawie przepisów prawa:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych,
  • Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Kasowanie odbywa się pod nadzorem komisji i jest dokumentowane

Umożliwia to bezpośrednią kontrolę nad prawidłowością przebiegu procesu. W skład komisji wchodzą pracownicy serwisu oraz wskazany przez Państwa pracownik.

Protokół kasowania danych

Niezwłocznie po procesie kasowania, komisja przygotowuje Protokół Kasowania Danych, niezbędny w przypadku np. kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Ciekawoska:

badania dowodzą…

Instytut Badań Systemowych PAN przeprowadził eksperyment, w którym zebrano około 200 dysków twardych ( aukcje internetowe, sklepy z używanym sprzętem elektronicznym, od prywatnych darczyńców) z których właściciele usunęli dane w ciągu 2 miesięcy przeprowadzono ich analizę przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania.

W trakcie analizy odzyskano szereg różnych informacji, w tym: historię firm, szczegółowe dane osobowe, dokumenty tożsamości, numery kont bankowych, zestawienia transakcji, zeznania podatkowe PIT, kosztorysy interwencji, umowy z innymi firmami, hasła do kont email, dane teleadresowe, listy płac, bazy danych, archiwa rozmów GG, dowody niewierności małżeńskiej (korespondencja, zdjęcia, adresy, telefony).


Kasowanie w naszym serwisie odbywa się programowo, a następnie na życzenie klienta talerze z dysku mogą zostać wymontowane z nośnika i fizycznie zniszczone. Odczyt z czegoś co przestaje istnieć jest niemożliwy.