RaksSQL

Nazwa: RaksSQL
Producent: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

RaksSQL

Każda firma, dbająca o rozwój i ekspansję na rynku dochodzi do punktu, w którym możliwości gromadzenia i przetwarzania informacji determinują jej perspektywy. Pakiet RAKSSQL jest narzędziem rejestrującym wszystkie zdarzenia gospodarcze, zachodzące w firmie oraz pokazującym pełny obraz jej działalności operacyjnej i finansowej. RAKSSQL oparto na jednej wspólnej bazie, w celu integracji informacji w obrębie całego przedsiębiorstwa. Dane wprowadzane do programu są natychmiast dostępne dla wszystkich uprawnionych użytkowników.

Pakiet RAKSSQL powstał na bazie ponad 23-letnich doświadczeń firmy RAKS  w tworzeniu oprogramowania wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. To produkt całkowicie polski, dostosowany zarówno do krajowych realiów gospodarczych, jak również do standardów Unii Europejskiej.

Zastosowanie

Pakiet RAKSSQL przeznaczony jest dla firm produkcyjnych, handlowych i usługowych. Składa się z kilkunastu modułów, które mogą funkcjonować samodzielnie lub w całości – tworząc jeden system. Zapewnia to możliwość pracy jednostanowiskowej lub pracy w sieci, w tym również pracy zdalnej przez Internet.
Bezpieczeństwo inwestycji

W trosce o naszych Klientów i optymalizację kosztów zakupu pakietu RAKSSQL, wprowadziliśmy w ofercie unikatowe rozwiązanie. Klient może wybrać z szerokiej gamy tylko te moduły, które są dla niego niezbędne. Zapewnia to osiąganie najefektywniejszych wskaźników możliwości do ceny zakupu. Dzięki pełnej integracji, rozbudowa pakietu jest szybka i bezproblemowa. Może być wykonana w dowolnym momencie, wraz ze zmianami profilu i potrzeb użytkownika.
Brak dodatkowych opłat licencyjnych

Razem z pakietem RAKSSQL użytkownik otrzymuje nowoczesną i bezpieczną oraz całkowicie darmową bazę danych SQL dla nieograniczonej liczby stanowisk. Zapewnia ona w pełni bezobsługową pracę, eliminuje zarówno koszty szkolenia personelu jak i koszty związane z bieżącą administracją i konserwacją oprogramowania.
Możliwość wyboru systemu Linux

RAKSSQL oparto na nowoczesnej bazie danych SQL, która zapewnia pracę w architekturze klient-serwer. Dzięki temu program zapewnia wysoką wydajność i stabilność oraz tak ważne bezpieczeństwo danych. Aplikacja daje możliwość wyboru systemu operacyjnego serwera. Oferowana baza danych SQL znakomicie pracuje zarówno w środowisku Windows jak i Linux. Wykorzystanie darmowego systemu Linux zdecydowanie obniża całkowity koszt związany z zakupem i użytkowaniem oprogramowania.

Moduły RaksSQL

Księga Handlowa

Księga Handlowa

Moduł Księga Handlowa stanowi kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy, stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm: prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji non profit. Realizuje wszystkie operacje księgowe, począwszy od tworzenia planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez rozrachunki i rozliczenia, aż po automatyczne sporządzanie pełnej tabeli bilansowej i rachunku zysków i strat, deklaracji oraz różnego rodzaju zestawienia i raporty. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS.

RAKSSQL to jedyny w Polsce program wyposażony w Serwis Prawny dla Księgowych

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Rozwiązanie zwiększa efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Przykłady:

faktura zakupu – pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży,

opłaty prowizji bankowej – można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowanie na odpowiednich kontach.

Pełna integracja i ciągłość ewidencji

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, np.: po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego, czy umorzeniu środka trwałego – automatycznie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą stosownych uprawnień.

Dodatkową zaletą RAKSSQL jest możliwość zachowania ciągłości pracy i wszystkich wprowadzonych danych, niezależnie od prowadzonej w danym roku ewidencji księgowej. Dla każdego roku obrachunkowego możliwa jest zmiana formy prowadzonej ewidencji/działalności. Nie ma tu konieczności zmiany programu. Cała historia i wszystkie wprowadzone dane m.in.: dokumenty, deklaracje, rozrachunki, kontrahenci będą dalej dostępne, zarówno do modyfikacji jak i wprowadzania kolejnych nowych danych.

Rozszerzony system rejestracji i ewidencji dokumentów księgowych

RAKSSQL rozszerza obsługę wprowadzania i zarządzania dokumentami księgowymi:

typy dokumentów: podział na dzienniki księgowe został rozszerzony o możliwość rejestracji charakteru dokumentu księgowego m.in. takiego jak: faktura sprzedaży, zakupu, dokument magazynowy, dowód wewnętrzny etc. Dzięki temu podziałowi łatwiejsze jest zarządzanie i zautomatyzowane wprowadzanie dokumentów księgowych,

stan dokumentów – to naturalne rozszerzenie dostosowujące system do faktycznego stanu, w jakim może znajdować się dokument w rzeczywistości:

nie zarejestrowany – określa dokument, który dopiero pojawił się w firmie/systemie księgowym i nie znamy jeszcze jego wszystkich cech charakterystycznych, jedynie go odebraliśmy/zaznaczyliśmy jego pojawienie się w systemie księgowym,

w buforze – określa dokument, nad którym aktualnie pracujemy, który może być nie wprowadzony w całości i nie chcemy, aby był uwzględniany w zestawieniach i raportach,

zarejestrowany – to dokument, który został całkowicie wprowadzony i poddany pełnej kontroli zgodności zapisów kont, rozrachunków i rejestru VAT. Uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach i raportach, jednakże daje możliwość wprowadzania modyfikacji/zmian,

zaksięgowany – to dokument zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zamknięty, nie dający już możliwości zmian i modyfikacji. Uwzględniany oczywiście we wszystkich zestawieniach i raportach,

kosz dokumentów: to zabezpieczenie przed przypadkowym bądź niepowołanym usunięciem dokumentu księgowego z systemu. Kosz działa analogicznie do kosza w systemie Windows jednakże do usunięcia dokumentów z kosza potrzebne jest specjalne uprawnienie, które powinno być nadawane tylko osobom upoważnionym.

System ewidencji rozrachunków

Program zawiera moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony.

Takie rozwiązanie daje szereg udogodnień m.in.:

tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe), powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in., pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży.

W ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie należności i zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań. Bogaty pakiet zestawień i raportów m.in.: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.

Pełna obsługa Finansów:

kasy: raporty kasowe, dokumenty kasowe, zaliczki pracownicze,
banku: wyciągi bankowe, przelewy, systemy bankowości elektronicznej (eksport/import, obsługa płatności masowych),
rozrachunków: pełna ewidencja należności i zobowiązań, dowolne rozliczenia, kompensaty, noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, wiekowania należności.

Dedykowany system obsługi deklaracji podatkowych

Pełna integracja oraz ciągłość ewidencji księgowej pozwala m.in. na tworzenie dla jednego właściciela deklaracji z kilku różnych źródeł przychodu/firm, niezależnie od formy prowadzonej ewidencji (księga handlowa, księga podatkowa, ryczałt). Dodatkowo usprawniono obsługę i zarządzanie deklaracjami, które w nowym systemie mają pełną kontrolę i historię kolejnych wersji, publikowanych przez ministerstwo. System umożliwia edycję i wydruk w ramach każdej z wersji deklaracji – zarówno historycznych, jak i obowiązującej. Istnieje możliwość jednoczesnej obsługi deklaracji dla wszystkich firm prowadzonych w systemie.

e-Deklaracje

System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module finansowo-księgowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.

RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

VAT-7,
VAT-7K,
VAT-7D,
VAT-8,
VAT-9M,
VAT-12,
VAT-UE,
VAT-UEK,
CIT-8.

Monitor pracy księgowych

Program rejestruje: czas pracy, ilość, wartość wprowadzonych i zaksięgowanych dokumentów i dekretów – w rozbiciu na każdą prowadzoną firmę i każdego użytkownika. Dzięki tym informacjom można dokładnie określić zarówno ilość jak i efektywność wykonanej pracy w zadanym okresie. Te dane pozwalają lepiej ocenić zakres i czasochłonność wykonywanych zadań.

Generator Raportów i Zestawień

RAKSSQL daje pełną swobodę dostosowania wszystkich standardowo dostępnych zestawień i wydruków do indywidualnych wymagań. Zarówno zakres informacji jak i prezentacja graficzna wydruku może zostać indywidualnie dopasowana. Możemy stworzyć m.in. wersje raportów w dowolnym języku obcym. Dodatkowo Generator Raportów umożliwia stworzenie całkowicie nowych indywidualnych zestawień z wykorzystaniem danych zawartych w systemie księgowym. Wszystkie zestawienia i raporty mogą zostać zapisane w formacie elektronicznym jak xls (Excel), xml, pdf.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Cechy funkcjonalne rozwiązania:

możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,

możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,

możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

Takie rozwiązanie zapewnia Użytkownikowi oszczędność czasu i eliminację pomyłek. więcej>>

System załączników

W programie istnieje możliwość archiwizowania dokumentów w formie elektronicznej. Rozwiązanie to umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu oraz przypisanej do konkretnych kontrahentów i dokumentów. Funkcjonalność pozwala na stworzenie w programie bazy dokumentów źródłowych, a także rozwiązuje problem z przepływem dokumentów i informacji w firmie. Teraz możliwe jest posiadanie np. w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy: wszystkich podpisanych umów, faktur, korespondencji itp.

Przykład:

do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich skan, dzięki czemu księgowa księgując taki dokument może w każdej chwili łatwo i szybko porównać z oryginałem informacje wprowadzone do systemu.

Współpraca z modułem Analiz Finansowych i Budżetowania

Moduł oferuje:
narzędzia do planowania, budżetowania i kontrolingu finansowego,
rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości,
zestawienie zmian w kapitale własnym w/g ustawy o rachunkowości,
analizy dynamiki i struktury: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach,
analizy wskaźnikowe: rentowności, struktury finansowania, efektywności wykorzystania majątku, płynności finansowej, kapitału ludzkiego.

Dodatkowe elementy
System księgowy jest w pełni zintegrowany z częścią systemu RAKSSQL dedykowaną do obsługi handlowej: sprzedaży i zakupów oraz ewidencji magazynowej: przychody i rozchody zewnętrzne i wewnętrzne, remanent oraz produkcja. Wymian danych w ramach systemu odbywa się automatycznie.

Pełna ewidencja i amortyzacja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja pojazdów i ich przebiegu. Rejestracja zestawów/kompletów, tworzenie centrów kosztowych wraz z ich automatycznym uwzględnieniem w rozksięgowaniu.

Otwarta współpraca
RAKSSQL jest otwarty na współpracę z innymi systemami. System pozwala na elektroniczny import i eksport danych m.in.: kartotek słowników, dokumentów handlowych, finansowych i magazynowych, przyspieszając i automatyzując proces księgowania oraz współpracę z klientami.

Ergonomia pracy
RAKSSQL charakteryzuje się najlepszym interfejsem użytkownika dostępnym na rynku. Dzięki wykorzystaniu takich rozwiązań jak SmartGrid (zaawansowane okno przeglądu, wydruku i eksportu danych: wyszukiwanie, filtracja danych, grupowanie, eksporty, zestawienia w locie) RAKSSQL zwiększa szybkość codziennej pracy i jednocześnie dostarcza w intuicyjny sposób nowych niespotykanych dotąd możliwości.

Księga Podatkowa

Księga Podatkowa

Niezwykle prosty i przyjazny moduł Księga Podatkowa przeznaczony jest dla firm rozliczających się na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jeden zintegrowany system. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS. Aplikacja jest prosta w obsłudze, intuicyjna, zgodna z przepisami i bogata w liczne możliwości usprawniające pracę.

RAKSSQL to jedyny w Polsce program wyposażony w Serwis Prawny dla Księgowych

Rejestrowanie dokumentów w księdze

Wprowadzanie dokumentów jest szybkie i wygodne. Podczas rejestracji dokumentów możemy korzystać z gotowych wzorców księgowań oraz kartotek kontrahentów i grup operacji (odpowiednik kont w pełnej księgowości). Możliwe jest także wprowadzenie nowego dokumentu poprzez skopiowanie dokumentu wprowadzonego wcześniej. Program umożliwia jednoczesne wprowadzenie dokumentu do: księgi, odpowiedniego rejestru VAT, ewidencji wyposażenia oraz ewidencji kosztów przebiegu pojazdów. W programie możemy tworzyć i automatycznie księgować, na koniec roku lub dowolnego miesiąca, spis z natury. Aplikacja umożliwia rozliczenia pojazdów w oparciu o prowadzone ewidencje przejazdów i kosztów, a także automatyczne księgowania korekt kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. W równie prosty sposób księgowane są dowody wewnętrzne. Wprowadzone dokumenty mogą być przeglądane w obrębie bieżącego miesiąca oraz za dowolny okres w obrębie bieżącego roku obrachunkowego.

Grupy operacji

Program umożliwia wprowadzanie dokumentów w oparciu o zdefiniowane grupy operacji. Są one odpowiednikiem kont w pełnej księgowości i znacznie skracają czas wprowadzania danych. Możliwe jest tworzenie w oparciu o te grupy zestawień oraz szybkie sumowanie obrotów dla pojedynczej, lub kilku wybranych operacji. Istnieje możliwość zdefiniowania różnych grup dla poszczególnych lat obrachunkowych, jak również przeniesienia ich z roku poprzedniego.

Program zapewnia rozliczenie z urzędem skarbowym PIT-5, PIT-5L, PIT-28, PIT-28A, PIT-28B, rozliczenie miesięczne, rozliczenie kwartalne.

Aplikacja oblicza deklaracje PIT dla każdego podatnika zarejestrowanego w systemie. Sumuje przychody podatnika z różnych źródeł, m.in. z udziałów w firmach zarejestrowanych w RAKSSQL oraz innych, a także z tytułu najmu i dzierżawy. Wydruki deklaracji są zgodne z aktualnymi drukami oryginalnymi i mogą być składane bezpośrednio do urzędu skarbowego. Do deklaracji można również wydrukować przelewy. Program każdorazowo podczas obliczania deklaracji pobiera aktualne dane z zapisów księgowych. Istnieje jednak możliwość ręcznego skorygowania deklaracji.

Rejestry VAT i rozliczenia z tytułu VAT

Program umożliwia prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i innych artykułów i usług. Zapisu do rejestru możemy dokonywać bezpośrednio, lub wraz z rejestrowaniem dokumentów w księdze. Program umożliwia sporządzenie rejestru za dowolny okres czasu, dla wybranego kontrahenta i wybranych grup operacji. Zestawienia VAT są dostępne w dowolnym momencie pracy z programem, co pozwala na uzyskiwanie natychmiastowej informacji o kwotach podatku po wprowadzeniu każdego dokumentu źródłowego. Na podstawie rejestrów program tworzy deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-7D z możliwością wydruku formularza deklaracji i przelewu do urzędu skarbowego. Istnieje możliwość drukowania deklaracji VAT na drukach dostarczanych przez urzędy skarbowe.

Kartoteki

Podział kartotek na globalne (np. właściciele i źródła przychodów) i lokalne (np. kontrahenci) eliminuje konieczność uzupełniania tych samych danych w każdej z zakładanych firm. Zaletą jest również to, że każdy z zarejestrowanych właścicieli może mieć zdefiniowane udziały w każdym z zarejestrowanych źródeł przychodów. W takim przypadku program automatycznie pobiera dane z odpowiednich firm w celu obliczenia deklaracji PIT. Podział na kartoteki lokalne, a w powyższej sytuacji na odrębne lata obrachunkowe wcale nie oznacza, że zakładając nowy rok obrachunkowy trzeba na nowo uzupełniać wszystkie kartoteki. Mogą być one przeniesione z roku poprzedniego.

Zestawienia

RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt umożliwia tworzenie zestawień dla księgi i rejestrów za wybrany okres czasu, dla dowolnego kontrahenta i dowolnej kolumny księgi. Zapisy w księdze mogą być przypisane do dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika grup operacji. W oparciu o te grupy użytkownik może generować zestawienia zgodne ze swoimi potrzebami. Dla zarejestrowanych w firmie pojazdów prowadzone są ewidencje przebiegów i kosztów związanych z ich eksploatacją.

Rozrachunki

W programie możemy na bieżąco śledzić rozrachunki z kontrahentami. Rozliczanie operacji odbywa się w aplikacji Kasa, Bank, Rozrachunki, a informacje o rozliczeniach automatycznie są przekazywane do księgi. Istnieje również możliwość rozliczania dokumentów bezpośrednio w module Księga Podatkowa, bez rejestracji dokumentów kasowych. Szybkie podliczanie umożliwia podejrzenie aktualnego stanu należności i zobowiązań. Możliwe jest również utworzenie rozbudowanego zestawienia.

Automatyczne księgowania – import danych

Zintegrowana współpraca z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL zapewnia możliwość automatycznego księgowania dokumentów. Z modułu Sprzedaż i Magazyn księgowane mogą być zarówno dokumenty sprzedaży jak i zakupu. Listy płac, rachunki do umów zleceń i o dzieło oraz składki ZUS, FP i FGŚP rejestrowane są z modułu Kadry i Płace. Współpraca z modułem Środki Trwałe zapewnia możliwość księgowania wszystkich wydarzeń związanych ze środkami trwałymi, w szczególności odpisów amortyzacyjnych. W przypadku bezpośredniej współpracy program zapewnia pełną kontrolę nad księgowanymi dokumentami. Dokumenty sprzedaży i zakupu mogą być wprowadzone również poprzez import z pliku DBF, w przypadku gdy księga i magazyn działają w różnych sieciach komputerowych.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Cechy funkcjonalne rozwiązania:
możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,
możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik programu zyskuje oszczędność czasu, szybkość i efektywność tworzenia raportów i analiz, eliminację pomyłek. więcej>>

Bezpieczeństwo

RAKSSQL Księga Podatkowa i Ryczałt jest zabezpieczony kodami użytkowników przed niepowołanym dostępem do programu, bądź do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie skompensowanych, zapasowych kopii danych.

Środki Trwałe

Środki Trwałe

Moduł Środki Trwałe ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację i umarzanie środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Program pozwala na wprowadzenie do ewidencji zarówno nowych, jak i częściowo zamortyzowanych środków trwałych wraz z historią ich umorzeń, zmian wartości oraz wykonywanych przeszacowań.

Naliczanie amortyzacji odbywa się metodą liniową lub metodą degresywną, w oparciu o definiowane stawki amortyzacyjne. Wykorzystanie modułu Środki Trwałe wraz z modułem finansowo-księgowym w pełni rozwiązuje zagadnienia ewidencji i ruchu środków trwałych w przedsiębiorstwie. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość.

Kluczowe możliwości:

Rok obrachunkowy

Data początku i końca roku obrotowego może zawierać się w dowolnym miesiącu kalendarzowym, a jego maksymalna długość wynosi 24 miesiące. Użytkownik ma możliwość jednoczesnej pracy w kilku latach obrachunkowych, bez konieczności zamykania poprzednich okresów.

Rodzaje amortyzacji

Program umożliwia niezależne prowadzenie amortyzacji księgowej i podatkowej. Amortyzacja księgowa jest obowiązkowa, podatkowa jest opcjonalna.

Kartoteki

Kartoteki zawierają pełne informacje o środku trwałym: dane ewidencyjne, parametry amortyzacji, plany amortyzacji, wszystkie operacje dokonane w programie oraz polecenia księgowania. Użytkownik programu ma możliwość wielopoziomowego grupowania środków trwałych według trzech kryteriów: rodzajów księgowania, miejsc użytkowania oraz dowolnie zdefiniowanych grup.

Metody amortyzacji

Program umożliwia prowadzenie amortyzacji przy użyciu trzech metod: liniowej, degresywnej oraz jednorazowej. Metoda liniowa polega na tym, że w kolejnych latach obrachunkowych kwoty odpisów amortyzacyjnych są jednakowe. W metodzie degresywnej kwoty te są malejące. Program dokona automatycznego przejścia na metodę liniową, gdy w danym roku obrachunkowym kwota rocznego odpisu amortyzacyjnego będzie mniejsza bądź równa kwocie rocznego odpisu dla metody liniowej. W metodzie jednorazowej dokonuje się pojedynczego odpisu amortyzacyjnego na kwotę wartości środka.

Częstotliwość odpisów amortyzacyjnych

Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane z częstotliwością miesięczną, kwartalną lub roczną. Dla częstotliwości miesięcznej program umożliwia dowolny wybór miesięcy przeznaczonych do amortyzacji, realizację amortyzacji sezonowej. W przypadku częstotliwości kwartalnej odpisy dokonywane są w miesiącach kończących kwartały kalendarzowe. Wybór częstotliwości rocznej oznacza dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w miesiącach kończących lata obrachunkowe.

Stawka amortyzacji

Aplikacja umożliwia wybór stawki amortyzacji zgodnie z Klasyfikacją Rodzajową Środków Trwałych (KRŚT) obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku lub poprzez wprowadzenie dowolnej wartości stawki. Tabela KRŚT zawarta w programie może podlegać modyfikacji (edycja, dodawanie oraz usuwanie pozycji).

Bilans otwarcia

W przypadku wprowadzania do ewidencji środka trwałego amortyzowanego uprzednio w innym systemie, program umożliwia kontynuację amortyzacji bez konieczności wprowadzania dotychczasowych operacji. Uwzględnienie tych operacji polega na wprowadzeniu kwoty bilansu otwarcia, w skład której wchodzi kwota umorzenia dokonanego do pierwszego dnia bieżącego roku obrachunkowego oraz kwota ulgi inwestycyjnej.

Globalny plan amortyzacji

Program został wyposażony w funkcję wyznaczania globalnego planu amortyzacji. Umożliwia ona zaplanowanie przebiegu amortyzacji poprzez ustalenie optymalnych parametrów amortyzacji (metoda, stawka, współczynnik, częstotliwość odpisów). Plan amortyzacji zawiera kwoty odpisów amortyzacyjnych oraz wartości środka w kolejnych miesiącach lub latach (kalendarzowych i obrachunkowych) prezentowane w postaci tabeli lub w postaci graficznej (wykres).

Operacje grupowe

Większość operacji dostępnych w programie (np. Wyznaczenie planu amortyzacji, Umorzenie miesięczne) można dokonywać dla grupy środków trwałych. Funkcja ta znacznie podwyższa efektywność pracy z programem.

Chronologia operacji

Proces amortyzacji środka trwałego musi odbywać się zgodnie z zachowaniem reguł chronologii operacji. Przykładem może być dokonanie umorzenia miesięcznego. Dokonanie umorzenia w kolejnym miesiącu jest możliwe tylko wtedy gdy dokonano umorzenia w miesiącu poprzednim. W celu odciążenia użytkownika od samodzielnego kontrolowania reguł chronologii program został wyposażony w rozbudowany system podpowiedzi i kontroli, którego działanie polega na automatycznym podpowiadaniu prawidłowych dat wszystkich operacji i niedopuszczaniu do wprowadzania niepoprawnych wartości.

Zestawienia i dokumenty

Moduł generuje dokumenty niezbędne do prawidłowego gospodarowania środkami trwałymi (m. in. polecenia księgowania, dokument przyjęcia, likwidacji, protokół zdawczo-odbiorczy, karta środka) oraz zestawienia ewidencyjne zgodne z wymaganiami Ustawy o rachunkowości i przepisami dotyczącymi prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo program umożliwia stworzenie zestawień zawierających kwoty umorzenia za okres, plany amortyzacji (roczny, globalny) oraz historię środka trwałego.

Polecenia księgowania (PK)

Operacjom dokonywanym w programie może towarzyszyć wystawienie polecenia księgowania. Stworzenie dokumentu PK wymaga użycia odpowiedniego wzorca księgowania. Program został wyposażony w zestaw najczęściej używanych wzorców księgowania oraz możliwość definiowania dowolnych wzorców w oparciu o zbiór symboli specjalnych (definicja maski konta).

Bezpieczeństwo

RAKSSQL ST jest zabezpieczony kodami użytkowników przed nieumyślnym lub niepowołanym dostępem do programu lub do niektórych jego funkcji. Mechanizm archiwizacji umożliwia tworzenie zapasowych kopii danych.

Import, eksport danych

Program współpracuje na zasadzie automatycznych księgowań z innymi modułami systemu RAKSSQL (program finansowo-księgowy, podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz z programem RAKS FK pod DOS. Eksport do zbioru w formacie .txt, .xls, .xml pozwala na przeniesienie danych np. do Excela, gdzie mogą być poddawane dalszej analizie.

Kadry i Płace

Kadry i Płace

To kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach, fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKSSQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

RAKSSQL to jedyny w Polsce program wyposażony w Serwis Prawa Pracy

Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.

Program współpracuje z elektronicznymi systemami rejestracji czasu pracy, z których dane są automatycznie pobierane i przetwarzane.

Moduł wyposażony jest w system zarządzania załącznikami, który daje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej. Przykładowo do kartoteki pracownika można podpiąć kopie elektroniczne: świadectwa pracy, oświadczenia lekarskie, wnioski urlopowe, zaliczki. Dokumenty te można w każdej chwili obejrzeć bez żmudnego przeszukiwania archiwum w segregatorach.

Podstawowe możliwości:

Kartoteka pracowników

→  kartoteka przechowuje dane osobowe, dane służbowe oraz dane adresowe pracowników,
→ na potrzeby wyliczeń płacowych przechowywane są informacje o kosztach uzyskania, danych urlopowych, wspólnym opodatkowaniu,
→ pozwala gromadzić wymaganą prawem dokumentację o pracowniku (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne),
→ zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych w kartotece znajduje się miejsce na odnotowanie udostępnienia danych pracownika,
→ umożliwia uzupełnianie danych naliczonych już w poprzednich miesiącach w innych systemach płacowych lub z ewidencji papierowej (bilans otwarcia),
→ w kartotece znajduje się kalendarz pracownika, w którym odnotowywane są zdarzenia dotyczące nieobecności i obecności pracownika – choroba, urlop, zasiłek, nadgodziny do zapłacenia itp.,
→ obsługa załączników (możliwość podłączenia elektronicznych dokumentów, plików graficznych ze skanowanych dokumentów).

Struktura organizacyjna

→ program umożliwia tworzenie struktury organizacyjnej firmy: struktura kadrowa, grupa płacowa, pracownicy,
→  struktura kadrowa odwzorowuje działy w przedsiębiorstwie/firmie,
→ grupy płacowe mogą tworzyć pracownicy różnych działów np. grupa specjalistów, grupa kierowników, grupa remontowo-montażowa itp.,
→ do struktury organizacyjnej można przypisywać składniki wynagrodzenia takie jak: bony dla firmy, premia dla działu handlowego, itp.

KADRY

Program zapewnia pełną obsługę umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Pracownik może mieć dowolną ilość umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Umowy o pracę

→ ewidencja zawartych z pracownikiem umów o pracę,
→  definiowany bilans otwarcia dla pracowników (gdy ewidencja była prowadzona w innym programie lub „papierowo” należy wprowadzić dane początkowe do systemu),
→  rejestracja aneksów do umowy, wypowiedzenia warunków umowy, wypowiedzenia umowy,
→  przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają parametry wynagrodzenia (płacę zasadniczą, stawkę za godzinę, dodatki, premie, potrącenia itp.),
→ każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać i na jakich listach płatniczych będzie rozliczany.

Umowy cywilnoprawne

→  ewidencja zawartych z pracownikiem umów o dzieło, umowy zlecenia, prawa autorskie, kontrakt menedżerski, dywidendy, czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, świadczenia emerytów – byłych pracowników, udział w organach stanowiących osób prawnych, zryczałtowane oraz inne źródła,
→ przypisywanie do umowy składników wynagrodzenia, które określają jego kwotę rachunku, przysługujące mu dodatki, premie, potrącenia itp.,
→  każdy składnik wynagrodzenia na umowie może mieć szczegółowo określone w jakich miesiącach ma obowiązywać.

Kalendarze

Program pozwala na efektywne zarządzanie kalendarzami. Kalendarz można definiować dla firmy i działów oraz tworzyć na ich podstawie indywidualne kalendarze pracownicze.

Kalendarze wzorcowe

→  tworzenie kalendarzy wzorcowych dla firmy oraz działów,
→  wypłaty i przelewy wynagrodzeń List płatniczych i rachunków przez moduł Finanse,
→  dziedziczenie informacji o dniach z kalendarza innej kategorii np. z kalendarza firmy,
→  generowanie kalendarza wzorcowego za pomocą szablonu, w którym jest zapisana informacja o dniu pracy, dniu wolnym od pracy. Dla dni pracy mogą być szczegółowo określone godziny pracy oraz liczba godzin do przepracowania.

Elektroniczna rejestracja czasu pracy

→  automatyczna i precyzyjna kontrola czasu pracy z wykorzystaniem kart zbliżeniowych,
→  łatwe rozliczanie nieobecności i godzin nadliczbowych,
→ możliwość rozbudowania o system kontroli dostępu,
→  współpraca z urządzeniami wielu producentów m.in. PC Therm, BiBi,
→ obsługa do 256 punktów kontroli czasu pracy i max. 1100 kart zbliżeniowych dla pracowników.

PŁACE

Program pozwala na ewidencje list umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Umożliwia wystawianie w miesiącu dowolnej ilości list płatniczych np. lista podstawowa, lista dodatkowa itp. Umożliwia przeliczanie archiwalnych realizacji za pomocą tych samych algorytmów, którymi został utworzony.

Listy płatnicze – umowy o pracę

→ definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
→  tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
→  automatyczne i ręczne dodawanie list płatniczych,
→  możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
→  realizacja różnych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych np. płaca zasadnicza na liście podstawowej, premia na liście dodatkowej,
→  kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
→  możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
→  możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
→  możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata pracownikom połowy ich wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
→  możliwość edycji i ponownego przeliczenia realizacji umowy.

Listy płatnicze – umowy cywilnoprawne

→  definiowane przez użytkownika rodzaje list płatniczych,
→  tworzenie list płatniczych za pomocą wcześniej przygotowanego harmonogramu wypłat,
→  możliwość automatycznego i ręcznego dodawania list płatniczych,
→ możliwość umieszczania pracowników na wielu listach płatniczych,
→  kontrola i możliwość modyfikacji parametrów naliczeń składników wynagrodzenia w trakcie realizacji każdej listy płatniczej,
→  możliwość ręcznego dodawania składników wynagrodzenia dla pojedynczej umowy w trakcie obliczeń,
→  możliwość realizacji tych samych składników wynagrodzenia na różnych listach płatniczych,
→  możliwość ograniczenia kwotowego lub procentowego wysokości składników wynagrodzenia np. wypłata połowy wynagrodzenia podstawowego lub dodatku,
→  możliwość edycji i ponownego przeliczenia rachunku do umowy.

Harmonogram wypłat (list płatniczych)

→  program umożliwia tworzenie dowolnej ilości harmonogramów dla umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, na podstawie których automatyzowane jest tworzenie list miesięcznych,
→  określenie rodzaju i sposobu określania daty wypłaty np. jak program ma się zachować jeśli dzień wypłaty przypadnie na dzień wolny od pracy,
→  harmonogram kontroluje zmiany umów i aneksów uwzględniając je automatycznie podczas tworzenia listy płatniczej,
→ program umożliwia dodawanie do harmonogramu wybranych umów.

Bilans otwarcia

→  bilans otwarcia pozwala na wprowadzenie informacji potrzebnych do pełnego i prawidłowego wy→ liczenia wynagrodzenia pracownikom,
możliwość wprowadzania takich informacji jak: liczba godzin wykorzystanego urlopu wypoczynkowego; kwota podstawy do średniej urlopowej; liczba miesięcy do nagrody jubileuszowej; liczba miesięcy do stanu od innych pracodawców; znacznik, czy dany miesiąc wchodzi do średniej chorobowej; kwota podstawy do średniej chorobowej; liczba godzin przysługującego urlopu wypoczynkowego; dochód ze stosunku pracy; kwota podstawy oskładkowanej poza systemem,
→ możliwość definicji własnego bilansu otwarcia lub dodania składników użytkownika do istniejącego bilansu otwarcia.

Składniki wynagrodzenia

→  składniki wynagrodzenia określają warunki wynagrodzenia,
→  możliwość obsługi dowolnego schematu wynagrodzenia w firmie,
→  system zawiera predefiniowane składniki wynagrodzenia oraz umożliwia definiowanie własnych składników, → możliwość przypisania składników do umowy z pracownikiem i również.do firmy, działu, grupy płacowej, → możliwość przypisania składnika do rodzaju listy, a w konsekwencji rozliczania na wskazanych listach płatniczych np. płaca zasadnicza do listy podstawowej, premia do listy dodatkowej,
→ występowanie w programie dwóch rodzajów składników: składniki inicjowane, którym możemy przypisywać wartości oraz składniki wyliczane, którym możemy przypisać formułę określającą sposób ich wyliczenia,
→ różne wartości tego samego składnika wynagrodzenia w różnych okresach czasowych.

Schematy obliczeń płacowych

→  w programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia,
→ tworzenie własnych nowych schematów obliczeń płacowych i modyfikacja istniejących.

Znaczniki

Znaczniki określają w jaki sposób dany składnik ma być uwzględniany w trakcie obliczeń wynagrodzenia i obliczeń płacowych, podatków, ZUS.

Płatnik

→  sporządzanie i przesyłanie do programu Płatnik miesięcznych raportów rozliczeniowych: RCA, RZA, RSA i DRA,
→  import danych zgłoszeniowych ZUA, ZZA z programu Płatnika,
→  eksport danych do Płatnika ZUA, ZZA.

e-Deklaracje

System RAKSSQL umożliwia składanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Warunkiem niezbędnym do wysłania deklaracji jest złożenie pod nią bezpiecznego podpisu elektronicznego. Użytkownik chcący korzystać z systemu e-Deklaracji musi posiadać zestaw do obsługi takiego podpisu wraz z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Utworzony dokument w module kadrowo-płacowym po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym może być przekazany on-line do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Każda deklaracja wpływająca do systemu jest oznaczana unikalnym identyfikatorem. W oparciu o ten numer użytkownik może po pewnym czasie wysłać do systemu pytanie o status przetwarzania złożonej deklaracji. Jeśli deklaracja została zaakceptowana przez system, wystawiany jest elektroniczny dokument Urzędowego Poświadczenia Odbioru, który stanowi dowód złożenia deklaracji.

RAKSSQL umożliwia pełną elektroniczną obsługę następujących deklaracji:

→  PIT-11,
→  PIT-4R,
→  PIT-40,
→  PIT-8AR,
→  PIT-R,
→  PIT-8S.

Zestawienia

→ program posiada wbudowany system generatora, który umożliwia tworzenie nowych i dostosowanie istniejących zestawień. System zawiera moduł deklaracji podatkowych,
→  drukowanie umów o pracę, aneksów do umowy o pracę, świadectw pracy, wypowiedzenia umowy, wypowiedzenia warunków umowy,
→  drukowanie umów zleceń oraz umów o dzieło a także listy wypłat z umów cywilnoprawnych, rachunków do umów cywilnoprawnych,
→  drukowanie list płac,
→  drukowanie karty podatkowej, karty wynagrodzeń oraz zestawienia składek ZUS za rok,
→ drukowanie zestawienia wypłat z umów cywilnoprawnych,
→  drukowanie ewidencji miesięcznej oraz rocznej czasu pracy,
→ wystawianie oświadczenia PIT- 2, PIT 12,
→  wystawianie deklaracji PIT 8A, PIT 4, PIT 40, PIT 11/8B, PIT 8S, PIT 8AR, PIT 4R, PIT R.

Finanse

→  system umożliwia obsługę kasy, banku oraz pełną obsługę rozrachunków,
→  tworzenie kwitów kasowych, zaliczek pracowniczych oraz raportów kasowych,
→  tworzenie wyciągów bankowych oraz poleceń przelewu,
→  obsługa bankowości elektronicznej np. MultiCash, Baset, VideoTEL Corporate Banking, HomeCash, Goniec lub CityDirect, NetBank, Click, Bresoc, MiniBank24, BusinessNet, CitybankOnline, Corporate Solo i inne.

Księgowość

pełna integracja z systemem księgowym,
automatyczne rozksięgowanie list płatniczych na podstawie wzorców księgowań.

Sprzedaż

Sprzedaż

Moduł Sprzedaż i Magazyn to kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwala na zautomatyzowanie procesów: obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL np. księgowością czy sklepem internetowym.

Kluczowe możliwości:

→   łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie, fakturami VAT RR, fakturami “odwrotne obciążenie”,
→    obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,
→    tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty wdrożenia i eksploatacji.

Punkt Obsługi Sprzedaży

Dedykowane rozwiązanie dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi – to tylko niektóre zalety programu.

Pełny obraz firmy

Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej.

Współpraca z zagranicą

System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, TAX-FREE, SAD, a także możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.

Zarządzanie Sprzedażą i CRM

Pełna integracja części sprzedażowej i CRM otwiera dla użytkowników wiele możliwości. Oprócz planowania wizyt u kontrahentów, czy opcji pozwalających np. na zarządzanie serwisem wyjazdowym, przechowywania wszelkich informacji o kontakcie, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży. System zapewnia dostęp do informacji, określa prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia transakcji umożliwiając analizę sprzedaży według kanału sprzedaży, rodzaju handlowca, czy analizę konkretnego Klienta. Dzięki Zarządzaniu Sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. System posiada również moduł ofertowania, który ściśle powiązany jest z szansami sprzedaży.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z modułem księgowym, czy sklepem internetowym.

Panel sterujący kontrahentami

Dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z Klientem. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd na historię zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań finansowych, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.

System znaczników

Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz znajdujących się na nich pozycji. Dzięki systemowi znaczników możliwe jest sortowanie, filtrowanie i tworzenie zestawień według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania oznaczonych znacznikami dokumentów, np. na fakturze jedna pozycja przeznaczona jest na potrzeby własne i jest rejestrowana w koszty, pozostałe wchodzą na magazyn do późniejszej odsprzedaży. System znaczników dostępny jest we wszystkich oknach systemu.

System załączników

W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej.
Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.
Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów lub innych dokumentów. Każdy artykuł wprowadzony do systemu może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, kopię faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Przykłady:

kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży,
do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich wersje elektroniczne, dzięki czemu osoba księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera.

EDI

System wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange – EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Moduł EDI pozwala na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. dużych sieci handlowych czy hipermarketów.

Korzyści płynące z zastosowania modułu EDI w przedsiębiorstwie:

→   ograniczenie kosztów,
→   wyeliminowanie błędów,
→   usprawnienie procedur handlowych,
→    przyspieszenie obiegu płatności,
→    skrócenie czasu realizacji zamówień,
→    optymalizacja zapasów.

Zakupy

Moduł jest w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Program rejestruje wszystkie dokumenty kosztowe, które w powiązaniu z częścią finansową systemu umożliwiają pełną kontrolę zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

System pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet za pomocą przelewów), zapewnia zawsze aktualny i pełny obraz firmy w ramach jednego programu.

Kluczowe możliwości:

→    pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura zakupu, korekta zakupu, zamówienie do dostawców, faktury wewnętrzne WNT,
→    zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
→   szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
→   ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy,
→    obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
→   rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie,
→    zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy,
→    import pozycji z zamówienia, wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia, zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia,
→    blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna),
→    kontrola rozrachunków – ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia,
→    blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna),
→    stan realizacji zamówień.

Zarządzanie Sprzedażą

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

Cechy podstawowe

Prognozowanie zysków ze sprzedaży.

→    Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania). →   Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą. →   Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).

Elementy składowe

→    Szanse sprzedaży
→    Oferty
→    Zamówienia od odbiorców
→    Operacje i zadania – powiązanie z częścią operacyjną
→    Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Korzyści

Pełen obraz firmy

System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży

Moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

Wiedza na temat potrzeb klientów

Korzystając z dostępnych raportów, można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy, czy zagrożenia jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

Łatwy dostęp do informacji

Mając całościowy obraz poszczególnych klientów lub grup klientów, można łatwo zdefiniować priorytety ich obsługi. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

Pełna integracja RAKSQL

Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych usprawnia procesy biznesowe w firmie. Dzięki integracji z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL, zmiany informacji o klientach, kontaktach, zamówieniach i cenach są widoczne w całej firmie.

Zwiększenie przychodów firmy

Dzięki systemowi RAKSSQL można oszacować wartość klienta dla firmy. Szybko sprawdzić intensywność zamówień i jakość klientów. Przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

Dostosowywanie i rozbudowa systemu według indywidualnych potrzeb

Program RAKSSQL umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie interfejsów użytkownika i procesów przepływu informacji w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do bieżących potrzeb firmy, a także skalowanie oprogramowania, gdy potrzeby zmienią się w przyszłości.

Wielowymiarowe raporty

Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane ze sprzedażą do obecnych i nowych klientów, pozwalają poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność prowadzonej przez firmę działalności.

POS

To kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi – to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę programu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.

Łatwa obsługa

Program został tak zaprojektowany, aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje bez użycia myszki komputerowej.

Przekonaj się jak łatwo można obsługiwać klientów kupujących w twoim sklepie!

Magazyn

Magazyn

Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.

Tryb magazynowy i bezmagazynowy

W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.

Cechy artykułów – “rozmiarówka”

Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.

Kluczowe możliwości:

→   obsługa wielu magazynów,
→   możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
→   pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
→   podział towaru na rozmiary,
→   kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
→   ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
→   korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
→   ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych.
→   możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
→   pełna obsługa dokumentów magazynowych,
→   prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
→   korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
→   ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
→    możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
→    możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,
→   kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
→    pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
→    kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,
→   ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
→    możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
→    ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
→    niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
→    możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
→    możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
→    możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.
→    proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
→    grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
→    współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
→    eksport danych do pliku tekstowego oraz pliku XML.
→    tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
→    możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.

Produkcja

Produkcja

Moduł wspomaga proces produkcyjny automatyzując prowadzenie ewidencji zdarzeń związanych z kolejnymi etapami produkcyjnymi. Program dostarcza szczegółowych informacji dotyczących produkcji planowanej, produkcji w toku i produkcji wykonanej. System wspiera użytkowników w procesie wyceny produkcji oraz prowadzenia gospodarki magazynowej. Integracja z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL zapewnia optymalne zarządzanie całym przedsiębiorstwem dostarczając na bieżąco aktualnych informacji np. z zakresu gospodarki materiałowej czy finansów.

Moduł umożliwia:

→    zarządzanie produkcją poprzez kontrolę wykorzystanych zasobów,
→    nadawanie numerów serii oraz terminów przydatności dla partii produkcyjnych,
→   identyfikację użytych zasobów przy powstawaniu wyrobów,
→    pełną integrację z pozostałymi modułami systemu.

Program składa się z czterech części:

→    zasoby produkcyjne (ludzie, maszyny),
→    techniczne przygotowanie produkcji (technologie),
→    planowanie produkcji (zlecenia i zadania produkcyjne),
→    realizacja produkcji (wyliczanie produkcji, gospodarka magazynowa, rejestracja kart pracy).

Wprowadzenie zasobów oraz technologii jest opcjonalne, dzięki czemu użytkownik może obsłużyć również produkcję pod zlecenie wg indywidualnych potrzeb odbiorców.

ZASOBY

Słownik zasobów umożliwia wprowadzenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa w podziale na wydziały.

W skład zasobów wchodzą:

→    wydziały,
→    pracownicy,
→    stanowiska pracy,
→    składniki.

TECHNOLOGIE

Moduł zawiera słownik technologii, który może być wykorzystywany w zleceniach produkcyjnych. Każdy produkt może posiadać jedną domyślną technologię.

Cechy technologii:

→    produkt; określenie produktu głównego powstałego w wyniku wykonania operacji w technologii,
→    nazwa pełna i skrócona; nazwa technologii,
→    wersja; każdy produkt może posiadać wiele technologii, system prowadzi wewnętrzną numerację
→    status technologii:
– W przygotowaniu – technologia w wersji roboczej, niewidoczna w zleceniach,
– Aktywna – widoczna w zleceniach produkcyjnych,
– Archiwalna – niewidoczna w zleceniach.

Operacje – Typy

W systemie dostępnych jest kilka typów operacji:

→    produkcja – system nie kontroluje proporcji pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. produkcja spożywcza – ciasto,
→    montaż – system kontroluje proporcje pobranych składników do ilości otrzymanych wyrobów np. kompletacja – produkcja krzeseł,
→    kontrola jakości – czynności kontrolne w dowolnym miejscu technologii (etapie produkcji).

Operacje – Maszyny

Użytkownik może wskazać:

→    gniazdo – rodzaj gniazda produkcyjnego jaki będzie wykorzystywany przy operacji,
→    narzut – dodatkowy procentowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
→    wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego stanowiska,
→    stanowisko – konkretne stanowisko, na którym będzie wykonywana operacja,
→    narzut – procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
→    TJ stanowiska na partię – czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
→    TPZ stanowiska – czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji,

Doliczanie kosztu stanowiska – użytkownik zaznaczając odpowiednie pole może wliczyć koszty związane z czasem pracy do kosztu wytworzenia wyrobu.

Operacje – Ludzie

Użytkownik może wskazać:

→    grupę zawodową – rodzaj grupy zawodowej jaka będzie wykorzystywana przy operacji,
→    narzut – procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy, wykorzystywany w trakcie wstępnej wyceny, gdy nie określono konkretnego wykonawcy-pracownika,
→    pracownika – konkretnego pracownika, który będzie wykonywał operacje,
→    narzut – procentowy dodatkowy narzut do kosztów związanych z czasem pracy,
→    TJ stanowiska na partię – czas jednostkowy zasobu produkcyjnego potrzeby do wykonania partii produktu,
→    TPZ stanowiska – czas przygotowawczo-zakończeniowy związany z wykonywaniem operacji.

Doliczanie kosztu stanowiska: użytkownik zaznaczając odpowiednie pole może wliczyć koszty związane z czasem pracy do kosztu wytworzenia wyrobu.

Operacje – Zależności

Użytkownik może zdefiniować listę zależności występujących pomiędzy operacjami z możliwością określenia czasu przesunięcia pomiędzy wykonywanymi operacjami.

Koszty dodatkowe

Użytkownik może określić dodatkowe koszty ogólnozakładowe (zarządu), które będą wliczane do kosztu wytworzenia partii produktu.

Składniki produkcji

Składnikami mogą być towary lub usługi.
Składnik może pochodzić z kartoteki towarów lub z poprzedniej operacji; gdy edytowana operacja jest kolejną operacją wchodzącą w skład technologii. Można wskazać z której operacji system ma pobrać kartotekę towarów.

Podczas wprowadzania składników należy określić:

→    normatywną ilość potrzebnych składników,
→    ew. dodatkowy narzut do ceny zakupu,
→    należy wskazać domyślny magazyn dla składnika,
→    określić z jakiego miejsca system ma pobrać cenę zakupu do symulacji,
→    doliczanie do ceny produktu. Użytkownik określa, czy podaną wartość zużytych składników należy wliczać do kosztu wytworzenia produktu. Odznaczone pole bierze udział w symulacji kosztu wytworzenia wyrobu.

ZLECENIE PRODUKCYJNE

Podstawowym dokumentem modułu produkcji jest zlecenie produkcyjne.

Główne cechy zlecenia:

→    numeracja – dokumenty są numerowane wg definicji kodu dokumentów,
→    etapy – określane słownikowo dla użytkownika,
→    planowana data rozpoczęcia – określenie daty i godziny planowanego rozpoczęcia całego zlecenia,
→    planowana data zakończenia – określenie daty i godziny planowanego zakończenia całego zlecenia,
→    produkt – przedmiot zlecenia,
→    technologia – opcjonalnie wskazana technologia, na podstawie której system uzupełni szereg informacji w zleceniu produkcyjnym,
→    domyślne kody RW i PW – miejsce w którym można wskazać jakie kody dokumentów mają zostać użyte podczas generowania dokumentów magazynowych,
→    Status zlecenia produkcyjnego – pole określające status zlecenia produkcyjnego.

RAPORTY i ZESTAWIENIA

Wbudowany w system intuicyjny interfejs pozwala na łatwe porządkowanie dużych ilości informacji poprzez:

→    filtrowanie,
→    grupowanie,
→    podsumowanie.

Ponadto system zawiera następujące raporty:

→    technologia jako spis składników oraz czynności,
→    użytkownik otrzymuje w postaci wydruku wprowadzoną technologię wraz z listą operacji, wykonawców, składników i produktów,
→    technologia jako symulacja kosztów wytworzenia produktu,
→    wydruk technologii poszerzony o dane związane z kosztami wykonania operacji i składników,
→    raport podaje szacunkowy koszt wytworzenia produktu w danej technologii,
→    zadania produkcyjnej – jako zlecenie na produkcję,
→    wydruk w postaci karty pracy dla wykonawcy czynności zawierający m.in. listę z ilością potrzebnych składników,
→    zadanie produkcyjne – jako rozliczenie ilościowe zadania. Raport przedstawia zakończone zadanie, przekazując informacje o normatywnych ilościach składników oraz ich faktycznym zużyciu,
→    zadania produkcyjne – jako rozliczenie ilościowo-wartościowe zadania,
→    rozszerzona wersja raportu zwierająca informacje o kosztach składników oraz wartości powstałego produktu.

Analizy

Analizy

Program powstał we współpracy z najlepszymi w Polsce specjalistami od finansów i rachunkowości, audytorami i biegłymi rewidentami. Pozwala na łatwe i szybkie tworzenie różnego typu analiz, zestawień i raportów w oparciu o gotowe wzorce. System daje możliwość tworzenia budżetów, planowania długookresowego i bieżącej kontroli realizacji budżetów. Jednocześnie jest narzędziem, które daje użytkownikowi możliwość sporządzania indywidualnych specjalizowanych analiz finansowych opartych o dane zarejestrowane w części księgowej systemu RAKSSQL.

Podstawowe korzyści biznesowe:

→   zaawansowane planowanie i budżetowanie w celu optymalizacji zarządzania finansowego,
→    zapewnienie optymalnej kondycji finansowej poprzez zarządzanie aktywami firmy oraz źródłami finansowania działalności,
→   rozwijanie i wykorzystywanie najnowszych technik inżynierii finansowej w celu osiągnięcia operacyjnych i strategicznych celów przedsiębiorstwa,
→    analizowanie bieżących informacji dotyczących wyników przedsiębiorstwa w celu podjęcia niezbędnych korekt,
→    budowanie strategii organizacji, zadań ogólnych i szczegółowych odnoszących się do kontaktów z klientami oraz dostawcami,
→    identyfikowanie i monitorowanie nowych możliwości, trendów oraz zagrożeń,
→    definiowanie jasnych możliwości wzrostu wartości firmy,
→    analiza specjalizowanych danych na indywidualne potrzeby firmy.

Zakres funkcjonalny modułu Analizy Finansowe obejmuje:

→    narzędzia do planowania, budżetowania i kontrolingu finansowego,
→    rachunek przepływów w/g wzoru ustawy o rachunkowości,
→    zestawienie zmian w kapitale własnym w/g ustawy o rachunkowości,
→    analizy dynamiki i struktury: bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach,

→    analizy wskaźnikowe:
   rentowności
struktury finansowania,
efektywności wykorzystania majątku,
płynności finansowej,
kapitału ludzkiego

Generator Raportów

Moduł Analiz Finansowych wyposażony jest również w zaawansowany Generator Raportów i Analiz, który oferuje szeroką gamę gotowych zestawień, a także możliwość projektowania od podstaw własnych raportów. Przyjęty sposób organizacji i dostępu do danych sprawia, że ten sam zestaw informacji może posłużyć do sporządzenia wielu zestawień, różniących się nie tylko pod względem zawartości merytorycznej, lecz także formą wizualnej prezentacji. Dzięki temu możliwe jest optymalne dopasowanie metody prezentacji danych do aktualnych potrzeb użytkownika.

Cechą wyróżniającą nowy system raportowania jest uniwersalny mechanizm dostarczania danych potrzebnych do sporządzenia analiz i zestawień. Sprawia on, że źródłem danych nie muszą być wyłącznie informacje zarejestrowane w systemie RAKSSQL. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych pochodzących spoza systemu (np. danych zapisanych w plikach dyskowych bądź systemach baz danych), a także tworzyć i edytować własne zbiory danych. Przygotowany na potrzeby określonego raportu zestaw danych jest całkowicie niezależny od sposobu ich późniejszej prezentacji.

Raz zdefiniowany zestaw danych może zostać wykorzystany zamiennie m.in. do:

→    przeprowadzenia obliczeń za pomocą arkusza kalkulacyjnego,
→    sporządzania raportu w formie wydruku (w trybie graficznym i tekstowym),
→    dynamicznego utworzenia dokumentu tekstowego, którego treść jest automatycznie wypełniana w oparciu o dostarczone dane (korespondencja seryjna),
→    przeglądu i analizy danych (filtracja, grupowanie, tworzenie podsumowań) w gridzie,
→    eksportu danych do plików w typowych formatach (np. .txt, .xls, .xml, .html).

W ramach jednego raportu użytkownik może stworzyć wiele prezentacji. Kolejne prezentacje można definiować od nowa, można też powielać i modyfikować prezentacje już istniejące.

Bezpośrednie połączenie z arkuszem Microsoft Excel

Generator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel .

Cechy funkcjonalne rozwiązania:

→    możliwość bezpośredniego wykorzystania danych i zestawień z systemu RAKSSQL,
→    możliwość łatwej zmiany parametrów zestawień (lat obrachunkowych, dowolnych dat, zakresów kont, etc…) i przeliczenie arkusza bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych,
→    możliwość definiowania i wykorzystania w arkuszu wielu zestawów danych (zestawień) np. dla tabeli bilansu różnych lat obrachunkowych czy zestawienia obrotów i sald dla różnych zakresów dat i ich jednoczesna analiza w programie Excel.

Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownik programu zyskuje oszczędność czasu, szybkość i efektywność tworzenia raportów i analiz, eliminację pomyłek….więcej >>

CRM

CRM

Moduł integruje działania w zakresie sprzedaży, realizacji zamówień oraz oferowania usług. Koordynuje i jednoczy wszystkie etapy interakcji z konsumentem. Dzięki ciągłemu pozyskiwaniu i odpowiedniemu wykorzystaniu informacji dostępnych w całym systemie, pomaga zbudować lojalność oraz zdefiniować “wartość” każdego klienta.

Zautomatyzowane i elastyczne zasady przepływu informacji w procesach sprzedaży i obsługi klienta odciążają pracowników od czasochłonnych czynności. Odpowiednie narzędzia i pełna informacja pozwala skoncentrować się na efektywnej sprzedaży oraz dostarczaniu wysokiej jakości obsługi klienta.

Skuteczniejsze zarządzanie

Planowanie oraz pełna kontrola realizacji planowanych działań i wykonanych operacji związanych zarówno ze sprzedażą i obsługą klienta, jak i wewnętrznymi projektami prowadzonymi w firmie, pozwalają na szybkie i trafne podejmowanie decyzji.

Kontakty

System umożliwia niezależną obsługę danych kontaktowych dotyczących firm (kontrahentów) oraz osób (kontaktów personalnych) rozszerzając jakość i ilość informacji jakie możemy dla nich zarejestrować.

Operacje

Wszystkie czynności wykonywane przez pracowników w firmie mogą zostać zarejestrowane. Możemy mieć pełną kontrolę nad czasem i ilością rozmów telefonicznych przeprowadzonych dla każdego klienta, ilością przesyłek pocztowych, ilością usług serwisowych bądź dowolnych kontaktów z naszymi klientami.

Zadania

Zadania pozwalają efektywnie planować i kontrolować przebieg bieżących prac czy postęp długoterminowych projektów prowadzonych w firmie. Dzięki możliwościom przypisania zadań osób oraz osób odpowiedzialnych za ich realizację, mamy gwarancję, że wszystkie prowadzone projekty będą pod naszą pełną kontrolą.

Schemat organizacyjny

Dzięki schematom organizacyjnym możemy przedstawić strukturę organizacyjną firmy. Możliwe jest tworzenie dowolnych, między-działowych zespołów, które możemy wykorzystywać m.in. podczas harmonogramowania zadań bądź tworzenia terminarzy.

Terminarze

Zarządzają spotkaniami, wydarzeniami, terminami cyklicznymi. Dzięki możliwościom zaawansowanej graficznej prezentacji oraz wykrywaniu konfliktów czasowych zarządzanie własnymi terminami jak i kontrola nad terminami wszystkich osób w firmie staje się prosta i efektywna.

Alarmy

Funkcjonalność umożliwia przekazywanie innym użytkownikom systemu informacji ważnych, które mogą być związane z kontrahentem, artykułem, dokumentem (sprzedaży/zakupu), zamówieniem lub dokumentem magazynowym.

Zarządzanie Sprzedażą

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

Cechy podstawowe

→    Prognozowanie zysków ze sprzedaży.
→    Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).
→    Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.
→   Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).

Elementy składowe

→   Szanse sprzedaży
→   Oferty
→   Zamówienia od odbiorców
→   Operacje i zadania – powiązanie z częścią operacyjną
→   Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Korzyści

Pełen obraz firmy
System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.

Większa efektywność sprzedaży
Moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.

Wiedza na temat potrzeb klientów
Korzystając z dostępnych raportów, można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy, czy zagrożenia jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.

Łatwy dostęp do informacji
Mając całościowy obraz poszczególnych klientów lub grup klientów, można łatwo zdefiniować priorytety ich obsługi. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki.

Pełna integracja RAKSQL
Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych usprawnia procesy biznesowe w firmie. Dzięki integracji z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL, zmiany informacji o klientach, kontaktach, zamówieniach i cenach są widoczne w całej firmie.

Zwiększenie przychodów firmy
Dzięki systemowi RAKSSQL można oszacować wartość klienta dla firmy. Szybko sprawdzić intensywność zamówień i jakość klientów. Przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż.

Dostosowywanie i rozbudowa systemu według indywidualnych potrzeb
Program RAKSSQL umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie interfejsów użytkownika i procesów przepływu informacji w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do bieżących potrzeb firmy, a także skalowanie oprogramowania, gdy potrzeby zmienią się w przyszłości.

Wielowymiarowe raporty
Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane ze sprzedażą do obecnych i nowych klientów, pozwalają poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność prowadzonej przez firmę działalności.

Umowy z klientami

Opcja ta pozwala na rejestrowanie w systemie zawartych z odbiorcami lub dostawcami umów i realizowania na ich podstawie określonych działań np. wystawianie co miesiąc faktur dla określonej grupy odbiorców – opłaty abonamentowe itp. Umowy mogą mieć charakter jednorazowy, cykliczny lub dowolny (jednorazowy albo cykliczny).

Umowa jednorazowa może być realizowana jeden raz, umowa cykliczna jest realizowana w dłuższym terminie.

Z umową mogą być związane dokumenty zamówienia:

zamówienie jednorazowe – powiązane są z umową o charakterze jednorazowym,
zamówienie cykliczne – powiązane są z umową o charakterze cyklicznym.

Można również podczas wystawiania dokumentów sprzedaży oraz dokumentów zakupu kojarzyć je z umową z klientem. Dokumenty sprzedaży są kojarzone z umowami z odbiorcami, dokumenty zakupu z umowami z dostawcami.

W programie wraz z umową mogą być rejestrowane “operacje” (zapis określonych działań użytkownika systemu) oraz wykonywane “zadania”. W programie znajdują się specjalne zakładki rejestrujące te zdarzenia. W systemie znajduje się również “realizacja” wszystkich dokumentów wygenerowanych w ramach umowy tj. dokumenty sprzedaży – na umowie z odbiorcami, dokumenty zakupu – na umowie z dostawcami.

Treść umowy jest przechowywana w “załączniku” tzn. w każdej chwili z okna programu można podejrzeć treść umowy. Do umowy można wprowadzać “uwagi” (dodatkowe informacje dla użytkowników systemu).

B2B

B2B

Platforma B2B to rozwiązanie stworzone dla firm, które chcą podnieść poziom obsługi swoich partnerów biznesowych i zaoferować im narzędzia ułatwiające bieżącą współpracę handlową. Poprzez udostępnienie uwierzytelnionym kontrahentom wybranych funkcji systemu, dajemy możliwość samodzielnej i nieograniczonej czasowo realizacji transakcji handlowych. Korzyści odnoszą wszyscy użytkownicy programu. Przedsiębiorstwo, w którym funkcjonuje platforma może zawierać transakcje 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Kontrahenci korzystający z platformy mają zawsze dostęp do aktualnej oferty, mogą składać zamówienia w dogodnym dla siebie terminie. Bezpośredni przepływ informacji pozwala na optymalizację dostaw i efektywne zarządzanie zapasami, a skrócenie czasu obsługi umożliwia pozyskanie nowych klientów. Kontrola rozrachunków i możliwość rezerwacji towarów daje poczucie bezpieczeństwa partnerom handlowym.

Przykładowe wdrożenia u naszych klientów

RAKSSQL Platforma B2B jest elementem kompletnego systemu do zarządzania firmą.

Funkcjonalności B2B

→    katalog produktów/towarów,
→    zamówienia,
→    płatności on-line,
→    panel kontrahenta,
→    podgląd zamówień,
→    podgląd faktur,
→    podgląd rozrachunków,
→    zarządzanie kontrahentami,
→    panel administracyjny,
→    wydruk zamówień.
→    Wydruk faktur

System udostępnia wybrane funkcje wskazanym przez firmę (uwierzytelnionym) partnerom biznesowym lub klientom, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Klient platformy B2B ma możliwość samodzielnego realizowania następujących operacji:

→    przeglądanie aktualnej oferty firmy,
→   składanie zamówień,
→    kontrola rozrachunków,
→    aktualizacja danych firmy,
→    dodawanie osób upoważnionych do systemu,
→    przechowywanie towarów w postaci “ulubionych”,
→    konwersja “ulubionych” do koszyka.

Program pozwala na stworzenie elastycznej i wygodnej platformy współpracy z klientami i partnerami handlowymi firmy, oferując uniwersalne, proste do stosowania narzędzia wspomagające proces sprzedaży i obsługi kontrahentów.

E-sklep

E-sklep

E-sklep to rozwiązanie stworzone dla firm, które chcą prowadzić efektywną sprzedaż za pośrednictwem Internetu. To profesjonalny system handlu on-line, oferujący pełen zakres niezbędnych funkcjonalności potrzebnych do skutecznej sprzedaży oraz zapewniający pełną integrację z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL. Dzięki integracji, informacje o produktach, zamówieniach i klientach są automatycznie przesyłane z e-sklepu do systemu RAKSSQL. Komfort obsługi podnosi podawana w czasie rzeczywistym i automatycznie aktualizowana informacja o produktach oraz szybka obsługa zamówień. Rozbudowując procesy handlowe o funkcje e-sklepu, firma może w prosty sposób zwiększyć przychody i zadowolenie swoich klientów przy minimalnych kosztach sprzedaży.
Aplikacja może zostać uruchomiona na dwa sposoby: na serwerach firmy RAKS, wówczas użytkownik nie ponosi kosztów związanych z utrzymaniem infrastruktury technicznej lub lokalnie na urządzeniach Klienta.

Przykładowe wdrożenia e-sklepu u naszych klientów

Funkcjonalności e-sklep:

→    rejestracja klientów,
→    katalog produktów/towarów,
→    zamówienia,
→   płatności on-line,
→    panel użytkownika,
→    podgląd zamówień,
→    zarządzanie kontrahentami,
→   panel administracyjny,
→   wydruk zamówień,
→    zarządzanie załącznikami,
→    zarządzanie META tagami,
→    przyjazne adresy URL,
→    zarządzanie koszykiem,
→    obsługa alarmów w kartotece kontrahenta,
→   powiadomienia (e-mail, CRM, kalendarz, SMS),
→   sposoby dostawy.

Automatyczna aktualizacja oferty cenowej i produktowej

Z chwilą przyjęcia nowych towarów do magazynu następuje automatyczna aktualizacja oferty na stronie e-sklepu. Klienci w trybie ciągłym mają pełny dostęp do najświeższych informacji o dostępnych towarach oraz ich cenach. Co więcej, zmiana ceny, opisu produktu czy umieszczonego w kartotece magazynowej zdjęcia towaru jest natychmiast widoczna dla klientów e-sklepu. Dzięki temu rozwiązaniu eliminowana jest uciążliwa i czasochłonna kontrola stanów magazynowych lub treści w prezentacji poszczególnych produktów w serwisie www.

Nieograniczona liczba produktów, brak kosztów transakcji

Oprogramowanie nie narzuca ograniczeń pod względem liczby produktów czy wielkości zamówień, może oferować nawet 10 000 produktów! Nie ma także żadnych dodatkowych kosztów transakcyjnych.

Jednorazowa rejestracja nowych kontrahentów

Wpisanie przez klienta danych na stronie e-sklepu tworzy automatycznie nową kartotekę kontrahenta w systemie RAKSSQL. W konsekwencji możemy na bieżąco śledzić rozrachunki z danym klientem lub rezerwować dla niego towary z kolejnych dostaw z poziomu programu RAKSSQL.

Kompletne rozwiązanie

E-sklep jest elementem całego systemu do zarządzania firmą. Integrując funkcje sklepu internetowego z pozostałymi modułami RAKSSQL, możliwe jest wydatne ograniczenie zakresu pracy wykonywanej ręcznie i zwiększenie wydajności firmy. Potencjał, który dostarcza sieć Internet w połączeniu z możliwościami systemu RAKSSQL stwarza przedsiębiorstwom warunki nieograniczonego czasowo zawierania transakcji, pozyskiwania nowych klientów przy wykorzystaniu jednego zintegrowanego programu. Z naszymi rozwiązaniami firma może prowadzić działalność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.

Płatności On-Line

Systemy płatności to ważny element handlu elektronicznego, dlatego nasze oprogramowanie zawiera interfejsy do najczęściej używanych systemów płatności. Co więcej, ich obsługa jest bardzo prosta.

E-sklep obsługuje 23 najpopularniejsze metody płatności:

mTransfer,
płatności dotpay – karty płatnicze:

– Visa,
– Diners Club,
– MasterCard/EuroCard,
– JCB,
– PBK Styl,
– PolCard,

płatności AllPay – e-przelewy:
– SEZAM (Bank Przemysłowo-Handlowy BPH SA),
– Płacę z Inteligo (konto Inteligo),
– Pekao24 (Bank Pekao S.A.),
– MultiTransfer (MultiBank),
– MilleNet (Millennium Bank),
– Przelew24 (BZWBK),
– Deutsche Bank PBC S.A.,
– ING Bank Śląski,
– Kredyt Bank S.A. (KB24),
– Płać z Nordea,
– Inteligo (Bank PKO BP),
– Przelew z BPH,
– Lukas Bank,
– CitiBank.

Wymagania techniczne (dot. instalacji lokalnej)
Serwer na którym będzie uruchomiona aplikacja e-commerce powinien obsługiwać:

→    serwer WWW,
→    php 4 lub 5 z obsługą interbase, GD,
→    ionCube Loader,
→    SMTP – dostęp do serwera lub lokalna instalacja,
→    FIREBIRD 1.5 – dostęp do serwera bazy lub lokalna instalacja,
→   łącze internetowe posiadające stały adres IP (min. upload 256 kbit/s).

Niezbędnym oprogramowaniem do uruchomienia e-commerce jest RAKSSQL dla Małych i Średnich Firm z następującymi funkcjonalnościami:

→   Sprzedaż,
→   Magazyn,
→    Zamówienia,
→   CRM,
→   Kasa, bank, rozrachunki,
→   Zarządzanie dokumentami/załącznikami.

Mobilni Handlowcy

Mobilni Handlowcy

Moduł Mobilni Handlowcy to idealne rozwiązanie dla firmy, która posiada rozproszony terytorialnie dział sprzedaży lub jej przedstawiciele pracują poza siedzibą przedsiębiorstwa. Sprzedawca, znajdujący się w dowolnym punkcie w kraju (lub za granicą) przy wykorzystaniu łącza internetowego (dostęp stały, komutowany, radiowy lub za pomocą sieci GSM), może pracować zdalnie z systemem RAKSSQL. Rozwiązanie zapewnia dostęp on-line do systemu sprzedażowego, sprawdzanie stanów magazynowych, składanie zamówień, przeglądanie danych związanych z zamówieniami, fakturami czy rozrachunkami danego klienta. Ponadto wprowadzanie wszystkich zamówień w czasie rzeczywistym daje szerokie możliwości optymalizacji zarządzania zapasami, a z drugiej strony umożliwia menadżerom odpowiedzialnym za sprzedaż na bieżącą kontrolę wyników poszczególnych handlowców. Zobacz wersję demo>>>

Przykładowe wdrożenia u naszych klientów

Zastosowanie systemu RAKSSQL Mobilni Handlowcy przynosi wymierne korzyści

→   skrócenie czasu oczekiwania przez klienta na towar,
→    usprawnienie pracy w magazynach poprzez rozłożenie realizacji i obsługi zamówień w czasie,
→    poprawę obiegu dokumentów w firmie i przyspieszenie przepływu informacji,
→   poprawę wizerunku firmy wśród kontrahentów,
→    poprawę jakości obsługi klientów,
→    wzrost sprzedaży dzięki informacji o aktualnym asortymencie towarowym.

Moduł umożliwia wykonanie następujących transakcji:

→    składanie zamówień w imieniu klienta,
→    przeglądanie rozrachunków klientów,
→   przeglądanie zamówień klientów,
→    przeglądanie faktur klientów,
→    wybór docelowego magazynu dla zamówień,
→    przeglądanie aktualnych stanów magazynowych.

Program zapewnia pełną współpracę z pozostałymi częściami systemu RAKSSQL. Wszystkie transakcje są rejestrowane bezpośrednio w systemie i dostępne natychmiast po ich wprowadzeniu dla innych użytkowników programu. Każda transakcja jest oznaczona wyróżnikiem danego handlowca, co umożliwia proste rozliczenie sprzedawcy z wykonanej pracy.